Metallic Tamba Indian Leather Bead Cord

Metallic Tamba

Metallic Tamba 1mm 25 Yards
Metallic Tamba 1mm 25 Yards LEMTAM12
1.5mm 25 Yards
1.5mm 25 Yards LEMTAM152
Metallic Tamba 2mm 25 Yards
Metallic Tamba 2mm 25 Yards LEMTAM22